• Envirokalendár

     • 21.12.2022 si žiaci odniesli domov darček v podobe nášho ENVIRO-kalendára. Kalendár dokumentuje aktívnu prácu žiakov a pani učiteliek v Zelenej škole. Sme naň veľmi hrdí a tešíme sa, že môžete prostredníctvom tohto darčeku zdieľať našu radosť z pekne vytvoreného diela spolu s nami.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ, Vavrečka 204 podľa § 3 ods. 9 vyhlášky č. 231/2009 Z.z.o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách informuje v súlade § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o udelení riaditeľského voľna žiakom školy na deň 22.12.2022 z prevádzkových dôvodov.

      Školský klub a školská jedáleň v tento deň nebudú v prevádzke.

      Vyučovanie bude pokračovať po vianočných prázdninách v pondelok 09.01.2023.

     • Školské vianočné trhy

     • „Už sa všetci tešíme na Ježiška," slová piesne, ktoré vystihujú blížiace sa sviatky a navodzujú tú pravú predvianočnú náladu. Aj naša školská rodina prežíva predvianočný čas spoločne a intenzívne. Škola je krásne vyzdobená, z tried počuť vianočné koledy, odvšadiaľ blikajú vianočné svetielka, žiaci riešia rôzne adventné úlohy. Tradičné vianočné trhy, ktoré približujú najkrajšie sviatky v roku, tento rok konečne nechýbali ani u nás. Na hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania či krúžkov, žiaci spoločne s pani učiteľkami vytvorili veľa originálnych výrobkov. To, že fantázia nepozná hranice, nám opäť dokázali rodičia, ktorí spolu so svojimi deťmi pripravili nádherné diela hodné obdivu. Šikovnosť rúk sa odzrkadlila v bohatosti ponúkaného tovaru. Anjeliky, vianočné ozdoby, svietniky, ikebany, betlehemy, cukrovinky zaplnili stoly počas vianočných trhov len krátko. Tí, čo našu školu navštívili, určite neodišli naprázdno. Okrem zakúpených vecí a malého darčeka si odniesli kus vianočnej nálady a potešili aj svoje chuťové kanáliky. Vôňa vianočného punču a oblátok rozvoniavala široko – ďaleko. Tohtoročné vianočné trhy sa vydarili. Vianočná atmosféra je v plnom prúde, Vianoce už môžu prísť.

      Milí rodičia, žiaci, priatelia školy!

      Ďakujeme Vám za Vašu návštevu, za vzájomnú spoluprácu a pomoc pri vyrábaní krásnych diel, za finančnú podporu v podobe zakúpenia vecí z vianočných trhov.Veľmi si to vážime. Finančné prostriedky z nich, zo zberov papiera, železa boli a budú použité na financovanie školských aktivít - príspevky na dopravu pri výletoch, exkurziách,školských večierkoch,  vstupné na vzdelávacie aktivity, na nákup materiálu pre vianočné trhy, ceny do súťaží, odmeňovanie úspešných žiakov našej školy, zakúpenie darčekov na Mikuláša, MDD, Vianoce a pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Časť zo získaných financií z tohtoročných vianočných trhov posielame Nadácii anjelské krídla.

     • DiGitálne kolégium

     • Jednou z hlavných úloh akčného plánu  Digitálna transformácia školy z projektu Školský digitálny koordinátor je vytvorenie Digitálneho kolégia, ktorého hlavnými aktérmi sú naši starší žiaci. Tí, čo prejavili záujem o túto pozíciu sa pravidelne stretávajú, získavajú nové vedomosti a zručnosti z DIGI sveta a následne ich potom zdieľajú svojim mladším spolužiakom. Školský rok je už v plnom prúde a naše Kolégium usilovne pracuje. V novembri realizovali rovesnícke vzdelávanie v 1.A triede. Pripravili si pre nich test v platforme KAHOOT – čo je vzdelávania platforma, kde si žiaci hravou a digitálnou formou precvičujú získané vedomosti. Test s názvom ZMYSLY ČLOVEKA pripravený žiakmi KOLÉGIA, po ich úvodnom ,,zaškolení,, pani učiteľkou, vytvorili naozaj zmysluplne, a čo je dôležitejšie úplne sami, s minimálnou pomocou. Následne rovesnícke vzdelávanie v 1.A viedli sami, vžili sa do pozície pani učiteľky a dopadlo to na výbornú. Kolégium má na pláne toho ešte veľmi veľa a tešíme sa, že naša škola im dáva možnosť rozvíjať aj tieto zručnosti.

     • Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku.....

     • Tento rok nás navštívil Mikuláš bez obmedzení. Stretnutie s ním sa konalo aj v kultúrnom dome v nedeľu, dňa 4.12.2022. Program detí a žiakov našej školy bol pripravený pre všetkých, ktorí v tento deň prišli privítať Mikuláša. V kultúrnom dome zavládla predvianočná atmosféra a nenaladiť sa na Vianoce sa jednoducho nedalo. Básničky, pesničky, vinše a tance účinkujúcich potešili a naplnili srdiečka prítomných radosťou z blížiacich sa najkrajších sviatkov. Mikuláš sa so žiakmi stretol aj v škole. Za milý program ich odmenil balíčkami plnými sladkosťami zo ZRPŠ a darčekom zo školy. Čertík ich zas preveril, či poslúchajú a radi sa učia. December je pre všetkých  najkrajším mesiacom v roku. Želáme Vám v tomto predvianočnom období veľa lásky, zdravia a pokoja. Nech máte toľko radosti ako je vločiek na zemi, keď nasneží.

     • Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že z dôvodu pretrvávajúcej vysokej chorobnosti detí v MŠ, po doporučení RÚVZ v Dolnom Kubíne a na základe §150 ods. 5 zákona o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s bodom č. 3 rozhodnutia ministerstva školstva číslo 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.08.2022 s účinnosťou od 1. septembra 2022 a so súhlasom zriaďovateľa Obec Vavrečka 203, s účinnosťou od 09.12.2022 do 13.12.2022 prerušuje výchovno-vzdelávací proces v MŠ Vavrečka. Prerušenie sa týka aj prevádzky školskej jedálne MŠ. Nástup detí do MŠ bude 14.12.2022 v stredu.

     • Vianočná pohľadnica 2022

     • Do súťaže sa zapojilo 290 škôl a školských zariadení zo Slovenska i Poľska a z konečného počtu 2900 prác odborná porota v dvoch kolách udelila v kategórii MATERSKÉ ŠKOLY

      ZLATÉ PÁSMO(bez poradia - meno autora, škola a meno pedagóga) :

      RUDOLF HOLUB, MŠ Vavrečka, Mgr. Tatiana Vlčáková

      Gratulujeme. Z krásneho úspechu talentovaného výtvarníka Rudka z našej materskej školy sa veľmi tešíme. Ďakujeme všetkým, ktorí sa v tomto školskom roku zapojili do medzinárodnej výtvarnej súťaže Vianočná pohľadnica 2022. Väčšina prác detí bude vystavená v mesiaci december a január v mestách: Bratislava – západné krídlo Bratislavského hradu, Žilina – priestory Krajského úradu ŽSK, výstavné priestory v mestách: KD Námestovo, KD Trstená, OKS Dolný Kubín, výstavné priestory v Poľsku v mestách Bystra a Bielsko-Biala. Pohľadnice, ktoré nebudú súčasťou inštalovanej výstavy si tiež nájdu svojich adresátov a poputujú priamo k návštevníkom výstav. Oceneným autorom vianočných pohľadníc v jednotlivých pásmach bude zaslaný diplom s malou upomienkou.

       

     • Deň počítačovej bezpečnosti

     • 30. november je deň, ktorý má žiakom a všetkým pripomenúť potrebu chrániť svoje súkromie, osobné údaje a byť aj vo virtuálnom svete opatrní. Pri tejto príležitosti žiaci vytvorili propagačný plagát, ktorý detskou formou poukazuje na základné pravidlá bezpečného správania sa na internete. Na hodinách informatiky spoločne diskutovali a uvažovali o tom, ako sa majú vo virtuálnom svete správať.

      Uvedené internetové stránky sa zábavným a zaujímavým spôsobom venujú tejto problematike:
      www.zodpovedne.sk
      www.bezpecnenainternete.sk
      www.ovce.sk
      www.unicef.sk
      Obsahujú množstvo hier, kvízov, testov či animovaných rozprávok pre každú vekovú skupinu. Žiaci ich poznajú a o dôležitosti opatrného správania sa na internete už vedia veľa.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • +421 43 552 24 75
    • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
    • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
    • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
    • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
    • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
    • 37903098
    • 2021732625
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje