• Pokyny pre stravníkov

   • Veková skupina stravníkovVážení rodičia, milí stravníci,

    od 2.9.2019 v našej školskej jedálni dochádza k zmene systému odoberania stravy.
    V školskej jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja stravy s využitím osobných identifikačných čipov od aSc. Stravníkovi je čipový prívesok zapožičaný zdarma, prostredníctvom triedneho učiteľa.

    Je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Samotný čipový prívesok okrem jedinečného kódu nenesie žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe aScAgenda. Stratu, či odcudzenie čipu je potrebné okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi (resp. vedeniu školy), ktorý ho zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. Stratený čip sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska Vami zaplatené jedlo.

    Čipový systém evidencie stravníkov slúži na zefektívnenie výdaja stravy. Preto dávame na vedomie rodičom, ktorí majú záujem stravovať svoje dieťa v školskej jedálni informatívne pokyny.

    Nový modul umožňuje škole zverejniť jedálny lístok, ako aj povoliť žiakom prihlasovať sa, alebo odhlasovať sa zo stravy. Rodičia tak môžu urobiť na www stránke školy (www.zsvavrecka.edupage.org ) alebo aj použitím mobilnej aplikácie.

    Mobilnú aplikáciu - EduPage si môžete stiahnuť na: http://mobile.edupage.org alebo priamo vo svojom smartfóne prostredníctvom aplikácie Obchod play (Google play).

    Chceme tak docieliť ucelený prehľad o stravníkoch, ako aj možnosť pre rodičov skontrolovať si stravovanie syna (dcéry) v školskej jedálni.

    Každý stravník  musí mať vypísanú záväznú Prihlášku na stravovanie pre školský rok 2023/24, z tohto dôvodu sa mu obed automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ ho rodič NEODHLÁSI z aktuálneho dňa, mesiaca, alebo nezruší Prihlášku na stravovanie. Neodhlásené obedy si musíte zaplatiť.

    Odhlásiť zo stravovania  je možné deň vopred  do 14:00 hod.  Na pondelok sa odhlasuje v pondelok do 07:00 hodiny.:

    • po prihlásení sa na Edupage stránku školy priamo z jedálneho lístka
    • osobne,
    • telefonicky na čísle: 0911 548 149

    Prihlášku na stravovanie pre školský rok 2022/23 si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, alebo stiahnuť zo stránky školy  www.zsvavrecka.edupage.org v záložke  Žiaci a rodičia - Tlačivá - Tlačivá-školská jedáleň.

    Po prihlásení sa na stravu u vedúcej jedálne a vyplatení stravného sa zaktivuje činnosť čipového prívesku a stravník môže odoberať stravu tak, že pri výdajnom okienku priloží čipový prívesok ku snímaču.

     

    Poplatky a platenie stravného

    Základnou požiadavkou a úlohou v školskom stravovaní je zachovať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potravinové komodity najvyššej kvality.

    Jedlá v Šj pri ZŠ sa pripravujú podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie. Jednotlivé receptúry v týchto normách a dávkach sú pre vekovú skupinu B – pre 6 až 11 ročné deti základnej školy.

    Zákon o financovaní voľného času dieťaťa s účinnosťou od 01.07.2022 mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“), čím dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu.
    Dotácia  vo výške 1,30 € sa týka zabezpečovania školského stravovania pre vybraný okruh stravníkov v zariadeniach školského stravovania podľa siete škôl a školských zariadení ministerstva školstva.                                                   

    Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa určuje jednotné finančné pásmo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov ( zamestnanci a iné fyzické osoby ).

    Finančné pásmo 3. na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od  01.09.2019

    V súlade s platnou legislatívou - Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Vavrečka 1/2023 zo dňa 13.02.2023, podľa vyhlášky 330/2009 Z.z. § 3, odst.3 o zariadení školského stravovania   podľa sú ceny jedál od 01.03.2023 stanovené nasledovne:

    Veková skupina stravníkov

    Nákup potravín

    Čiastočné režijné náklady

    Stravný lístok celkom

     

    Štátna dotácia na stravu

    Platí

    zákonný zástupca

    I. stupeň

    1,50 €

    0,50 €

    2,00 €

    0,00 €

    2,00 €

    Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

     

    Veková skupina stravníkov

    Nákup potravín

    Čiastočné režijné náklady

    Stravný lístok celkom

     

    Dotácia na stravu-zamestnávateľ

    (§ 152 Zákonníka práce)

    Platí

    stravník

    zamestnanec

    2,20 €

    2,50 €

    4,70 €

    2,50 € 2,20 €

    Cudzí stravník

    2,20 €

    2,50 €

    4,70 €

    0,0 €

    4,70 €

     

     

    Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.

    Spôsob úhrady stravného

    Ak rodič v hmotnej núdzi dieťa včas neodhlási, stráca nárok na dotáciu a je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín a čiastočné režijné náklady v plnej výške 2,00 € na jeden deň.  Preplatky sa vracajú na účet zákonného zástupcu po ročnom zúčtovaní. 

    Zákonný zástupca žiaka uhrádza náklady na stravovanie mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca.

     

    Odporúčané mesačné platby:

    Stravníci

    denne

    mesačne

    1.stupeň 1.– 4.ročník

    2,00 €

    40,00 €

    Zamestnanci

    2,20 €

    44,00 €

     

    Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

    Od 1. mája 2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu na všetky deti navštevujúce posledný ročník materských škôl (predškoláci) a na všetkých žiakov základných škôl.

    Dotácia na stravu nemá vplyv na čerpanie daňového bonusu.

    Po novom bude môcť rodič dostávať daňový bonus a súčasne  aj dotáciu na stravu .

     

    Prihlásení stravníci:

    Žiaci, ktorí sú už prihlásení na stravovanie v školskom roku 2022/2023, podávajú iba písomnú Žiadosť o poskytnutie dotácie (návratka)

     

    Neprihlásení stravníci:

    Žiaci, ktorí  nie sú prihlásení na stravovanie v školksom roku  a 2022/2023  a majú záujem, vypíšu Zápisný lístok  aj Žiadosť o poskytnutie dotácie (návratka)

    Žiaci, ktorí nie sú prihlásení na obedy a nemajú záujem, vyplnia len Žiadosť o poskytnutie dotácie (návratka), kde zakrúžkujú slovo „nežiadam“.

    Výška dotácie na stravu:

    Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume:  2,10 € /za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v ZŠ a odobral obed.

     

    Poplatok v školskej jedálni (platné od 01.05.2023)

    Veková skupina stravníkov

    Nákup potravín

    Čiastočné režijné náklady

    Stravný lístok celkom

     

    Štátna dotácia na stravu

    Platí

    zákonný zástupca

    I. stupeň (bez dotácie)

    1,50 €

    0,50 €

    2,00 €

    - 2,00 €

    I. stupeň (s dotáciou)

    1,50 €

    0,50 €

    2,00 €

    2,10 €

    0,00 €

     

    Veková skupina stravníkov

    Nákup potravín

    Čiastočné režijné náklady

    Stravný lístok celkom

     

    Dotácia na stravu-zamestnávateľ

    (§ 152 Zákonníka práce)

    Platí

    stravník

    zamestnanec

    2,20 €

    2,50 €

    4,70 €

    2,50 € 2,20 €

    Cudzí stravník

    2,20 €

    2,50 €

    4,70 €

    0,0 €

    4,70 €

     

    Aby sme sa vyhli rôznym nedorozumeniam žiadame stravníkov a rodičov o včasné uhrádzanie stravného.

     

    Stravné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
    - trvalým príkazom
    - bezhotovostným stykom – internet banking
    - poštovou poukážkou na účet v banke
    - platbou v hotovosti v banke

    Číslo účtu

     4010271005/5600

    IBAN

     IBAN: SK1056000000004010271005

    Konštantný symbol

     0308

    Variabilný symbol

    identifikačné číslo žiaka 

    (novým stravníkom poskytne vedúca školskej jedálne, treba sa u nej informovať)

    Špecifický symbol

     0000

    Do poznámky uviesť

      meno, priezvisko a trieda žiaka

     

    Bližšie informácie získate u vedúcej ŠJ.

    Poznámka: 

    Zápisný lístok a Žiadosť o poskytnutie dotácie si môžete  stiahnúť zo stránky školy  www.zsvavrecka.edupage.org v záložke  Žiaci a rodičia - Tlačivá - Tlačivá-školská jedáleň.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje