• Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

   •  

    V školskom roku 2021/2022 sa naša škola zapojila do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II." Vďaka projektu bolo možné vytvoriť jedno miesto pre asistenta učiteľa pre deti so zdravotným znevýhodnením,  čím sa výrazne zvýšili možnosti inkluzívneho vzdelávania v našej základnej škole.

    „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

    Všeobecné informácie o projekte

    • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

    • Kód projektu: 312011AQI4

    • Realizátor projektu: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava

    • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03

    • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje

    • Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

    • Prioritná os: 1. Vzdelávanie

    • Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.

    • Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predoškolskému vzdelávaniu.

    • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

    • Miesto realizácie projektu: ZŠ s MŠ Vavrečka

    • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a deti/žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP všetkých škôl, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení v SR (t. j. štátne, cirkevné aj súkromné školy).

    • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 12

    • Obdobie realizácie projektu: 01.09.2021 – 31.08.2022:

           

    Ciele:

    • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,

    • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

    • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

     

    Viac o projekte

     

    Informačná tabuľa projektu

     

    Zmluva o vzájomnej spolupráci

    pri implementácii projektových aktivít

    MPC- Projekty - NP PoP II                   

    Metodicko-pedagogické centrum

    Manuál pre informovanie

    a komunikáciu

     

    Usmernenie pre školy 
    zapojené do implementácie
    aktivít NP

             

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje