• Vaše dieťa sa stane školákom

   • Čo od neho táto nová úloha vyžaduje?

    1. Základnú sociálnu zbehlosť, sebaobsluhu a základy slušného správania – tzn. sociálnu zrelosť. Dieťa vie poprosiť, niečo navrhnúť, zariadiť, spolupracovať, vie, ako sa volá, kde býva, vyzná sa v blízkom okolí, niečo kúpiť, udržuje poriadok, oblečie sa, obuje sa, je príborom, umýva sa, zdraví dospelých, rozlišuje, čo je dovolené a zakázané a
    2. Schopnosť podriadiť sa úlohe, primeranú ctižiadosť, vytrvalosť, zodpovednosť, spoľahlivosť – tzn. zrelosť pracovnej pripravenosti.
    3. Základné poznatky o svete, znalosti a schopnosti potrebné pre vyučovanie – tzn. zrelosť poznávacích procesov, reči, jemnej motoriky.
    4. Dieťa vyslovuje správne všetky hlásky a hláskové skupiny, vie sa vyjadrovať – pomenuje známe veci a javy, hovorí v celých vetách, vie vyprávať kratšiu poviedku, prednesie básničku, pesničku. Vymenuje slová začínajúce či končiace určitou hláskou či slabikou.
    5. Dieťa je schopné triediť, posudzovať a porovnávať veci a základné javy, má základné poznatky o sebe, rodine a blízkom okolí, domácich prácach, pozná niektoré povolania, zvieratá, rastliny, základné prírodné javy, materiály, farby –spravidla z hľadiska ich úžitku a použitia. Nachádza súvislosti.
    6. Dieťa je primerane zručné – vie modelovať, navliekať, vystrihovať, kresliť a maľovať. Dobrým predpokladom pre úspešný nácvik písania je zvládnutie krúživých čiar, najlepšie na väčšej ploche (napr. baliaci papier, tabuľa, chodník apod.) a tiež prekresľovanie vzorového tvaru napodobňovaním. Dohliadnite na správne držanie ceruzky či štetca, popr. sa poraďte s učiteľkou MŠ či ZŠ.
    7. ĽAVÁKOV NEPRECVIČUJTE, ponechajte na dieťati, ktorá ruka bude pre neho výhodnejšia. Pri pochybnostiach sa obráťte na centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).
    8. Dieťa na obrázku rozlišuje jednotlivé detaily, podobnosti a rozdiely, vie vyhľadať určité tvary a čiary, orientuje sa na ploche (vľavo – vpravo, hore– dole, pred – za – vedľa). To sú predpoklady pre úspešný nácvik čítania.
    9. Dieťa sa orientuje v počte do 6 a vie odpočítať daný počet kusov v tomto rozsahu.
    10. Pokiaľ nie je dieťa zrelé na vstup do školy, potom možno  využiť zákonnú možnosť požiadať o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, pričom  musia  k žiadosti o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania doložiť aj:
     a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
     b) písomný  súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
     c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

    11. Dobré rodinné zázemie má pre dieťa nesmierny význam. Výchova by mala byť prijateľná, ale dôsledná a najmä trpezlivá. Pozor na pretrvávajúce napätie a neriešené konflikty. Pamätajte, že svojmu dieťaťu ste vzorom.
    12. V budúcnosti prejavujte záujem o nové poznatky, skúsenosti, problémy, zážitky a radosti Vášho školáčika, pomáhajte ocenením, povzbudením, námetom či radou. Domáca príprava by v prvej triede mala trvať 20 – 30 minút.
    13. Spolupracujte s triednou učiteľkou, oznámte jej svoje otázky, pochybnosti, názory. Neznižujte jej autoritu pred dieťaťom.
    14. Pokiaľ by Vaše dieťa nároky školy nezvládalo, požiadajte (najlepšie po dohode s triednou učiteľkou) o vyšetrenie na CPPPaP.
    15. Prajeme Vám i Vášmu školákovi príťažlivé vyučovanie, dobrú vzájomnú spoluprácu so školou a uspokojivé výsledky na ceste za poznaním.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje