• Školský špeciálny pedagóg

   •  

    „Pomôž mi, aby, som to dokázal sám.“

                                                                 (Maria Montessorri)

       

    Špeciálny pedagóg:   Mgr. Monika Lipničanová

    Konzultačné hodiny pre rodičov: v pondelok až piatok: 13:00 - 14:00 hod.                                                                                                                                         (po telef. dohovore)

    Kontakt e-mail: monika.lipnicanova@zsvavrecka.sk.

    Kontakt mobil:  0911 296 388

     

    Má vaše dieťa ťažkosti v učení? Neváhajte ma kontaktovať!

     

    Vykonávam činnosti zamerané na odbornú podporu integrovaných žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a všetkých ostatných žiakov, ktorí potrebujú špeciálnopedagogickú podporu a starostlivosť založenú na krátkodobých či dlhodobých podporných opatreniach, ponúkam spoluprácu pedagógom v mnohých oblastiach.

    Som k dispozícii zákonným zástupcom v prípade ich otázok a poskytovania informácií týkajúcich sa daného žiaka. Usilujem sa uplatňovať a napĺňať stratégie inkluzívneho vzdelávania.

    Snažím sa u každého žiaka o maximálny rozvoj všetkých jeho poškodených funkcií a o dosiahnutie čo najvyššieho stupňa jeho socializácie.

          Spolupracujeme s poradenskými zariadeniami

          v Námestove:

          CŠPP NO https://www.csppno.sk/

         SCŠPP ABC NO http://euporadna.sk/

         CPPPaP NO https://cpppapno.sk/

         Užitočný link s popisom rôznych zdravotných              znevýhodnení:

         https://naspoklad.sk/diagnosis

       
       

    Činnosť školského špeciálneho pedagóga

    Preventívna,  depistážna činnosť:

    -  vyhľadávanie žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a ich zaradenie do špeciálnopedagogickej starostlivosti, návrh ďalšej spolupráce s rodičmi a poradenskými zariadeniami

    -  spolupráca pri zápise do 1. ročníka základného vzdelávania podľa potrieb a možností školy.

    Intervenčná činnosť:

    realizácia, prípadne zaistenie krátkodobej i dlhodobej individuálnej práce so žiakom (špeciálnopedagogická vzdelávacia činnosť, činnosť reedukačná, kompenzačná, stimulačná),

    -  podpora žiaka vo vzdelávaní v triede alebo individuálne mimo triedu,

    - spolupodieľanie sa na vytvorenie plánu pedagogickej podpory alebo individuálneho plánu,

    - priebežné vyhodnotenie účinnosti navrhnutých opatrení podľa potreby návrhov a realizácia úprav,

    - úprava školského prostredia, zaistenie špeciálnych pomôcok a didaktických materiálov,

    - zabezpečenie priebežnej komunikácie a kontaktovanie zákonných zástupcov žiaka,

    - špeciálnopedagogická poradenská intervencia a služby pre žiaka, zákonných zástupcov, pedagógov,

    - konzultácie s pracovníkmi špecializovaných poradenských a ďalších pracovísk.

       

    Metodická a koordinačná činnosť:

    - príprava a priebežná úprava podmienok pre integráciu žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v škole – koordinácia špeciálnopedagogických služieb v škole,

    spolupráca so školskými poradenskými zariadeniami a s ďalšími inštitúciami a odbornými pracovníkmi v prospech žiaka so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,

    koordinácia a metodické vedenie pedagogických asistentov v škole,

    dokumentácia všetkých prípadov a jej zaistenie v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov, administratíva.

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje