• Poplatky v materskej škole

   • ​​​​​​  Poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole

         Oznamujeme rodičom, že príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Vavrečka č. 2/2022 zo dňa 14.10.2022 s účinnosťou od 1.11.2022,  je na jedno dieťa 20,00 € mesačne.

       Tento poplatok je potrebné uhradiť vždy  do 10. dňa  v danom mesiaci na bankový účet.

      

     

     

     

     

     

         Číslo účtu vo formáte IBAN:

     

    SK90 5600 0000 0040 1027 8004

     

        Variabilný symbol:

    je taký istý ako pre ŠJ (poskytne vedúca školskej jedálne pre každé dieťa)  

     

         Do správy pre prijímateľa                       uveďte:

    MŠ: meno a priezvisko dieťaťa

     

    Príspevok za pobyt v MŠ sa neuhrádza za dieťa:

    • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky; 
    • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni RŠ pre MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; 
    • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu; 
    • ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom - vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci; 
    • ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa uvedených bodov, zástupkyňa RŠ pre MŠ vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

     

    UPOZORŇUJEME RODIČOV PREDŠKOLÁKOV, ABY NEUHRÁDZALI POPLATOK ZA POBYT DIEŤAŤA
    V MATERSKEJ ŠKOLE.


    Poplatok ZRPŠ

    Poplatok ZRPŠ na školský rok 2023/2024 (odmena za aktivity, balíčky na Mikuláša, balíčky na Deň detí, darček na koniec roka, oblečenie na vystúpenie) je 20,00 €.

    Prosíme rodičov, aby uvedený poplatok neuhrádzali na účet, ale aby ho uhradili svojej pani učiteľke na triede.  

    Poplatok môže rodič uhradiť jednorázovo, alebo na splátky do konca októbra.


     

    Poplatok v školskej jedálni (platné od 01.03.2023)

      Desiata Obed Olovrant  Réžia  Príspevok  zamestnávateľa Spolu 
    Materská škola celodenná strava 0,45 € 1,10 € 0,35 € 0,50 € - 2,40 €
    Materská škola poldenná strava 0,45 € 1,10 € - 0,50 € - 2,05 €

    Materská škola zamestnanec

    - 2,20 € - 2,50 € 2,50 € 2,20 €

    OZ Lienka Materská škola (deti)

    - 1,10 € - 1,25 € - 2,35 €

     

    Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023

     

    Od 1. mája 2023 môže byť poskytnutá dotácia na stravu na všetky deti navštevujúce posledný ročník materských škôl (predškoláci) a na všetkých žiakov základných škôl.

    Dotácia na stravu nemá vplyv na čerpanie daňového bonusu.

    Po novom bude môcť rodič dostávať daňový bonus a súčasne  aj dotáciu na stravu .

     

    Od 01.05.2023 dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné poskytnúť:

    • na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN alebo ŽM,
    • na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ) najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa v HN.

    V prípade detí navštevujúcich posledný ročník MŠ, bude možné dotáciu na stravu od 01.05.2023 poskytnúť len za podmienky, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej spolu len „rodič“) písomne požiada zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu na toto dieťa.

       

    Žiadosť o poskytnutie dotácie (návratka)

      

    Výška dotácie na stravu:

    Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume: 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

     

            Poplatok v školskej jedálni (platné od 01.05.2023)

    Stravné je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
    - trvalým príkazom
    - bezhotovostným stykom – internet banking
    - poštovou poukážkou na účet v banke
    - platbou v hotovosti v banke

    Číslo účtu

     4010271005/5600

    IBAN

     IBAN: SK1056000000004010271005

    Konštantný symbol

     0308

    Variabilný symbol

    identifikačné číslo dieťaťa 

    (novým stravníkom poskytne vedúca školskej jedálne, treba sa u nej informovať)

    Špecifický symbol

     0000

    Do poznámky uviesť

      meno, priezvisko a trieda dieťaťa

     

    Bližšie informácie získate u vedúcej ŠJ.

     

    Odhlásiť zo stravovania  je možné deň vopred  do 14:00 hod.  Na pondelok sa odhlasuje v pondelok do 07:00 hodiny.

    Odhlásiť sa zo stravy je možné:

    • elektronicky - prostredníctvom EduPage aplikácie alebo po prihlásení sa na Edupage stránku školy priamo z jedálneho lístka
    • osobne u vedúcej školskej jedálne,
    • telefonicky na čísle 0911 548 149.

    V prípade, že dieťa sa nezúčastní sa výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a rodič ho nestihne odhlásiť zo stravy,  hradí plné stravné.

    V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:00 do 14:00 hodiny.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje