• Prestup z inej základnej školy

   • Základné informácie pre zákonných zástupcov žiakov

    Žiak základnej školy môže do inej základnej školy prestúpiť na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a rozhodnutia riaditeľa školy, do ktorej sa žiak hlási. Nová škola, do ktorej chce žiaka rodič alebo zákonný zástupca prehlásiť, musí mať voľné miesto v triede príslušného ročníka a riaditeľ tejto školy musí s prijatím žiaka súhlasiť. Odmietnuť ho môže vtedy, ak sú triedy príslušného ročníka plne obsadené.

     

    POSTUP PRI REALIZÁCII ZMENY ŠKOLY

    1. Povinnosti zákonného zástupcu

    Rodič alebo zákonný zástupca žiaka:

    • najprv dohodne zmenu školy s riaditeľom školy, do ktorej má byť žiak prijatý,
    • počas posledného týždňa dochádzky do pôvodnej školy, minimálne posledný deň pred odchodom zo školy splní všetky záväzky voči pôvodnej škole. 

    Napr.:

    a) prevzatie všetkých osobných vecí z úložných priestorov v triede alebo v šatňovej skrinke,

    b) odovzdanie kľúča od šatňovej skrinky, čipu na evidenciu dochádzky a stravy, vypožičaných kníh zo školskej knižnice alebo iných zapožičaných vecí,

    c) uhradenie prípadných nedoplatkov.

    d) na základe súhlasu riaditeľa novej školy a po vydaní Rozhodnutia riaditeľa o prijatí do školy podá písomnú žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školy adresovanú riaditeľovi pôvodnej školy minimálne 1 týždeň pred odchodom žiaka zo školy,

    2. Povinnosti školy, do ktorej bude žiak preradený

    Riaditeľ novej školy:

    • písomne informuje riaditeľa pôvodnej školy i jej zriaďovateľa o prijatí nového žiaka, t.j. odošle kópiou Rozhodnutia o prijatí žiaka do školy a vyžiada si potrebné doklady o žiakovi

    3. Povinnosti školy, ktorú žiak pôvodne navštevoval

    Riaditeľ pôvodnej školy (z ktorej žiak prestupuje) je povinný:

    • do 5 pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí zaslať riaditeľovi novej školy fotokópie vyžiadanej dokumentácie žiaka.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje