• Zber papiera a plechoviek

  Zber sa uskutoční od 10. júna do 12. júna (streda až piatok), v čase od 12:00 do 15:00 (v piatok do 13:30). Papier a plechovky môžete nosiť k telocvični. Prosíme baliť osobitne biely papier a osobitne letákový/časopisový papier. Kartónový papier sa nezbiera. Ďakujeme za spoluprácu. 

 • Deň detí

                                 https://www.youtube.com/watch?v=tMEXBTbZ3K0

 • Oznam o obnovení výučby

  Viac sa dozviete v časti Obnovenie výučby (ľavé menu).

 • Poďakovanie rodičom budúcich prváčikov

 • Oznámenie o hodnotení žiakov

  Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ministrom školstva Mgr. Branislavom   Gröhlingom  zo dňa 06.04.2020 riaditeľka Základnej školy s materskou školou Vavrečka 204 oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že po prerokovanís pedagogickou radou dňa 16.04.2020 rozhodla, že na konci školského roka 2019/2020 tie predmety, ktoré nie je možné uskutočňovať tak, aby sa naplnil cieľ predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou (VYV, HUV, TSV, PVC, NBK) nebudú v záverečnom hodnotení hodnotené. V prvom ročníku bude záverečné hodnotenie realizované formou slovného hodnotenia.

 • POPLATKY ZA POBYT V ŠKD

  Žiadame  rodičov, ktorí ešte nezaplatili poplatok ŠKD za mesiace január, február a marec 2020, aby tak urobili čo najskôr. Poplatky, ktoré ste zaplatili za mesiace, kedy ŠKD nebola v prevádzke (apríl, máj,...), Vám budú vrátené na účet. Nakoľko sú uzatvorené všetky školské zariadenia z dôvodu šírenia pandémie, nie je potrebné uhrádzať poplatky za školský klub detí, materskú školu a stravné v zariadení školského stravovania od 1.4.2020 až do odvolania. 

 • 28. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Dôležité oznamy

 • 26. 3. 2020

  Aktualizovali sme modul Zápis do 1. ročníka

 • Oznam

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu bude vyučovanie na školách prerušené až do odvolania.

  Informoval o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling po rokovaní vlády dňa 24.03.2020..

  Príprava žiakov na vyučovanie bude pokračovať i naďalej v domácom prostredí  formou dištančného vzdelávania.

  Materská škôlka, školská jedáleň a školský klub detí nebudú v prevádzke.

  Viac sa dozviete v časti Dôležité oznamy (ľavé menu).

   

 • Organizačné pokyny

  Dôrazne žiadame rodičov a žiakov, aby dôsledne dodržiavali aj nasledovné pokyny:

  - Počas zatvorenia školských zariadení platí prísny zákaz zoskupovania sa.
  - Nestretávať sa so spolužiakmi.
  - Nestretávať sa ani v rámci pobytu von, radšej voliť individuálne prechádzky s rodinou mimo ľudí.
  - Prísny zákaz vstupu do areálu školy.

  Prosíme rodičov, aby sledovali našu webovú stránku, kde Vás budeme priebežne informovať o aktuálnom dianí. Príprava žiakov na vyučovanie bude prebiehať v domácom prostredí prostredníctvom stránky EduPage a online pokynov od pani učiteliek. 

 • Oznam

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Vavrečka 204 oznamuje, že vo vzťahu k prebiehajúcim opatreniam na zabránenie šírenia ochorenia koronavírusu COVID - 19 a v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR sa až do odvolania 
  rušia plánované triedne rodičovské združenia, krúžková činnosť, prenájom posilňovne aj multifunkčného ihriska, ktoré budú pre verejnosť zatvorené.

  Prijaté opatrenia: 
  - pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
  -nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami
  -pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
  -vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť

 • Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu korovanírusu, Verejná vyhláška ÚVZ SR

 • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese poézie a prózy. Naši žiaci sa usilovne pripravujú na umelecký prednes, ktorý je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov. V kategórii poézia zvíťazila Laura Buganová žiačka 4. A triedy. Druhé miesto si odniesla Amálka Puváková z 3.A. Na treťom mieste skončil Peter Srnčík z 2.A triedy. V kategórii próza sa na prvom mieste umiestnil Jakub Olašák zo 4.A triedy. Druhé miesto získal Sebastián Poláčik z 2.A, na treťom mieste sa umiestnila Edita Ferenčíková zo 4. A triedy. Víťazom gratulujeme a želáme ešte veľa recitačných úspechov. 

 • Školský projekt: Lovec odpadov

  Milí rodičia, od 01.02.2020 sa začal školský projekt zameraný na správnu separáciu a minimalizáciu odpadu v našej škole. Ďakujeme Vám, že Vaše deti nosia desiatové boxy bez mikroténových sáčkov a nápojové fľaše pre opakované použitie. Spolu s nami učíte deti chrániť prírodu.
  S pozdravom Kolégium Zelenej školy.  

 • Deň materinského jazyka

  Materinský jazyk... Vieme vysvetliť význam tohto slovného spojenia? Uvedomujeme si, že to bol prvý jazyk, ktorý sme počuli od našej mamičky a prvý jazyk, ktorým sme sa naučili rozprávať? Áno, je dôležité poznať cudzie jazyky a kultúru iných národov. Ale predovšetkým by sme mali ovládať ten náš. Ľúbezný, najsladší, najzrozumiteľnejší. Môžeme ním vyjadriť všetko, čo cítime. Opísať najmilší domov, kde voňajú koláče, láskavých ľudí, na ktorých nám záleží, či vyrozprávať príbeh o mieste, kde sme sami sebou......
  Medzinárodný deň materinského jazyka, 21. február, sme si prostredníctvom obľúbených kníh pripomenuli aj my. 

 • Rozprávkové vretienko

  Medzi obľúbené recitačné súťaže patrí aj súťaž Rozprávkové vretienko. V školskom kole súťažili druháci, tretiaci a štvrtáci v jednej spoločnej kategórii. Na prvom mieste sa umiestnila žiačka 4.A triedy Edita Ferenčíková. Druhé miesto si vyrecitoval Sebastián Poláčik z 2.A triedy a tretie miesto získal Lucián Gabriel Minárik zo 4.A triedy. Srdečne im gratulujeme a želáme ešte veľa recitačných úspechov. 

 • História v dreve vyrytá...

  „Buďme aspoň na chvíľu ako stromy... Zakorenení láskou k zemi, vzpriamení a ťahajúci sa  k nebu. A náručie majme otvorené pre všetko krásne a nové, čo prichádza.“

  Deň 22. január 2020 bol pre našu školu výnimočný. V jej priestoroch bola slávnostne otvorená jedinečná galéria s názvom „História v dreve vyrytá..." Obsahuje zbierku obrazov z dreva miestnej 400 ročnej lipy od Aleny Mrekajovej. Táto oravská rezbárka vdýchla štyristoročnému drevu život v podobe diel, ktoré raz budú vzácne pre svoju originálnosť. Vďaka nim 400 ročná lipa žije naďalej...

  Slávnostnej akadémie sa okrem zamestnancov školy zúčastnili predstavitelia obce a pozvaní hostia. Bohatý program bol venovaný pamiatke 400 ročnej Vavrekovej lipy, ktorá bola dlhý čas najväčšou dominantou obce. Prítomní hostia sa započúvali do nežných veršov básní, nostalgických melódii, krásnych a nestarnúcich piesní.... Vek, prírodné výkyvy počasia a poveternostné podmienky poškodili majestátnu lipu natoľko, že musela byť dňa 27.3.2019 spílená, pretože ohrozovala bezpečnosť obyvateľov.

  Možno by sa na drevo, ktoré ostalo po spílenej lipe postupne zabudlo, polienka sa zmiešali s tými obyčajnými... Ale tie, ktoré sú v našej škole, ostanú navždy svedkom, hoci nemým, že sú pozostatkami lipy, ktorá bola minimálne 400 rokov súčasťou Vavrečky. Sme hrdí, že sa nám podarilo zachytiť túto udalosť, aby aj ďalšie generácie, tak ako my teraz, mohli spomínať na dávne roky minulé... Táto školská galéria obrazov zostane odkazom pre budúce generácie detí, aby si vážili aj kultúru a prírodné bohatstvo predkov.

 • Všetkovedko

  Naši žiaci sa každoročne zapájajú do celoslovenského súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími  „Všetkovedka,“ v ktorom odpovedajú na otázky z rôznych vyučovacích predmetov: vlastiveda, prírodoveda, anglický jazyk, slovenský jazyk,...V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 17 žiakov. Najúspešnejší bol Jakub Kačena (3.A), ktorý získal titul Všetkovedko školy + Všetkovedko, Jakub Olašák (4.A) a Alexandra Čajková (3.A) získali titul Všetkovedko. Ostatní zúčastnení získali titul Všetkovedkov učeň.  Každý riešiteľ dostal darček, ktorému sa veľmi potešil. Veríme, že v budúcom roku pribudnú k našim úspešným žiakom aj ďalší odvážlivci. Všetkým riešiteľom gratulujeme a želáme naďalej veľa úspechov.

 • iBobor

  Medzi obľúbené súťaže našich žiakov patrí informatická súťaž iBobor. Jej cieľom je podporiť ich záujem o informačné a komunikačné technológie. Vďaka logickým a dizajnovo prepracovaným úlohám si žiaci trénujú základné IKT zručnosti. Veľa úspešných riešiteľov z našej školy dokazuje, že žiaci sú šikovní, dokážu pracovať aj v časovom obmedzení a logicky si poradia aj s náročnejšími úlohami. Najúspešnejší riešitelia s plným počtom bodov sa stali Emma Ferenčíková a Matias Kekeľák z 2.A. V 3.A získala plný počet bodov Soňa Turčeková a v 4.A Jakub Olašák. Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme a želáme veľa úspechov v ďalších  súťažiach. 

 • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníka

  Po druhýkrát sme sa zapojili do celoslovenského testovania pohybových predpokladov žiakov 1.ročníka. Prváci boli testovaní v desiatich rôznych disciplínach - behy, naháňačky, silové cvičenia, jednoduché gymnastické zostavy a iné. Cieľom tohto testovania nie je vyhľadať najtalentovanejšie deti, ale odporučiť im (aj rodičom) druhy športov, v ktorých môžu byť deti úspešné. Testovanie nebolo stresujúce, žiaci pri ňom zažili veľa zábavy. Niektoré cvičenia a hry sú často opakované na hodinách telesnej výchovy. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria