• Poplatky v ŠKD

   • Výška mesačného príspevku je ohraničená § 114 Zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určuje všeobecne záväzným nariadením Obec Vavrečka, ktorá je jeho zriaďovateľom.

    Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva obce Vavrečka - VZN obce č.2/2022 od 1. novembra 2022 výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti klubu je 15 eur za jedno dieťa .

    Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza (Zákon NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní, §114 ods.3).

    Poplatok za ŠKD sa uhrádza na účet školy :            

    IBAN SK90 5600 0000 0040 1027 8004 

    VS:  je taký istý ako pre ŠJ (poskytne vedúca školskej jedálne pre každé dieťa)                    

    do poznámky uviesť : meno a priezvisko dieťaťa - ŠKD.

    Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti klubu je nemenný. Platí sa  nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD počas daného mesiaca.

    Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje