Obnovenie výučby

Informácie o prevádzke školy od 1. júna 2020

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia zriaďovateľa (Rozhodnutie Obce Vavrečka, ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 26.05.2020) sa základná škola, materská škola a školská jedáleň otvoria od 1.6.2020 v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

Dôležité je dodržať a zabezpečiť všetky hygienicko – epidemiologické nariadenia, ktoré sú nevyhnutné k otvoreniu školy – počet žiakov v triede (do 20 detí), obmedzený počet vyučujúcich, vytvorenie skupín, ktoré sa nemôžu meniť, dodržiavanie odstupov, zvýšená dezinfekcia priestorov, podmienky nosenia rúška... Všetky tieto podmienky bude pre nás všetkých náročné dodržať.

 

Škola bude v prevádzke od 6:30 do 15:00 hod. Vstup do budovy školy bude organizovaný podľa časového harmonogramu v čase od 7:00 do 7:45. Žiaci budú prichádzať do školy v dvojmetrových odstupoch podľa vyznačených  značiek.

 

 Zákonný zástupca

 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy do konca školského roku 2019/2020.
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, obsah zdravotného balíčka, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky, ktoré sú obsahom zdravotného balíčka. Dieťa môže nosiť aj svoj vlastný dezinfekčný prostriedok.
 • Predloží pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie (príloha) o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie môže  vypísať aj pred vchodom do školy. Vyhlásenie mu poskytne pedagogický dozor.

                                                              

                                                                     Pre spustenie videa klikni na obrázok

 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca odprevádza svoje dieťa k hlavnému vchodu s dodržaním odstupu od ostatných rodičov.  Do budovy školy NEVSTUPUJE!
 • Vstup rodičov, prípadne iného doprovodu žiaka do vnútorných priestorov školy nebude možný pri príchode do školy ani pri odvádzaní žiakov po vyučovaní.
 • Dieťa si preberá po skončení vyučovania alebo obedu na školskom dvore.
 • Požiadavky na triednu učiteľku rieši telefonicky.
 • V prípade nutnosti vstúpiť do vnútorných priestorov školy ( prevzatie chorého dieťaťa, úrazu) má na tvári rúško a pri vchode si vydezinfikuje ruky.

 

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 

 • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 • Žiaci budú čakať s rúškami na tvári so svojimi zákonnými zástupcami v priestoroch pred školou na miestach označených pre ich skupinu a v potrebných odstupoch. V záujme bezpečnosti môžu žiaci prichádzať a odchádzať zo školy len v presne stanovenom čase s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
 • Žiaci prejdú každodenným ranným zdravotným filtrom. Pri vstupe do školy bude žiakom odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom. Zákonný zástupca musí počkať na prevzatie žiaka učiteľom. Žiak, ktorý bude mať zvýšenú teplotu odíde v sprievode zákonného zástupcu domov a vyučovania sa nemôže zúčastniť.
 • Po dezinfekcii rúk, ktorú vykoná pri vstupe žiakov do školy pedagogický dozor ( triedny učiteľ) sa žiaci prezujú a odchádzajú do svojich tried.
 • Žiaci budú rozdelení do skupín, v jednej skupine bude maximálne 20 žiakov.
 • Vytvorená skupina sa nebude meniť, v prípade mimoriadneho zníženia počtu žiakov sa môže meniť iba na začiatku ďalšieho týždňa.
 • Vo svojej učebni sa žiaci zdržiavajú počas celého vyučovania, s výnimkou návštevy WC a počas výučby vo vonkajšom areáli školy.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
 • Počas výučby je nosenie rúška dobrovoľné, pri pohybe v spoločných priestoroch chodby, pri presunoch a návšteve WC sú rúška povinné.
 • Základná škola opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavania hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Žiaci nevychádzajú z triedy, nevyhľadávajú spolužiakov z inej skupiny.
 • Odchod na WC hlásia učiteľke skupiny. Svojvoľné opustenie triedy z akéhokoľvek dôvodu je ZAKÁZANÉ.
 • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva WC či spoločných priestorov bude organizovaná tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
 • Skupiny žiakov sa vonku sa budú intervalovo striedať resp. bude určený pre jednotlivé skupiny oddelený priestor.
 • Výučba v jednotlivých ročníkoch, bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu.
 • Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností.
 • Rozvrh hodín sa bude upravovať týždenne podľa aktuálnej  potreby triedy, dôraz sa bude klásť na upevňovanie prebraného učiva, socializáciu žiakov a didaktické hry.
 • Režim výdaja stravy bude upravený tak, aby bolo v čo najväčšej miere zamedzené prenosu akejkoľvek infekcie.
 • Obedy  v ŠJ budú zabezpečené pre všetky prihlásené deti, ktoré sa zúčastnia riadneho vyučovania v základnej i materskej škole,
 • výdaj stravy bude  v čase od 10:00 hod do 13:00 hod,
 • prípadné odhlasovanie zo stravy bude prebiehať podľa rovnakých pravidiel ako pred uzavretím,
 • odhlásiť dieťa zo stravovania bude možné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň na tel. č. 0911 548 149,
 • v prípade mimoriadnej situácie (choroba dieťaťa, návšteva lekára) bude možné odobrať obed pri zadnom vchode do posilňovne (treba zazvoniť),
 • ak chorobnosť trvá dlhšie, dieťa je potrebné odhlásiť, obed možno odobrať len v prvý deň choroby,
 • odhlasovanie osobne nie je možné,
 • v prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, je rodič povinný stravu uhradiť v plnej výške,
 • rodič ani iná osoba nevstupuje do jedálne, vchod je uzamknutý,
 • za neodhlásenú stravu včas sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
 • Po obede odchádzajú domov.

Pre žiakov 1. – 4. ročníka, ktorí nenastúpia do školy bude naďalej zabezpečené dištančné vzdelávanie.

Bližšie informácie na stránke:

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria