• Zápis do 1. ročníka


   • Začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

    Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka (1. septembra), ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

    Rodič dieťaťa (matka, otec), iná fyzická osoba ako rodič, ktorá dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, neodkladné opatrenie alebo ochranná výchova (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 (vrátane) a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len zápis“), bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Uvedené sa vzťahuje aj na dieťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 nenavštevovalo materskú školu alebo zariadenie predprimárneho vzdelávania.

    V prípade, ak zákonný zástupca neprihlási svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu  2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole dopustí sa priestupku (alebo správneho deliktu, ak ide o právnickú osobu), za ktorý mu obec uloží pokutu podľa § 37 ods. 3 alebo § 37a ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) vo výške od 30 eur do 331,50 eur, a to aj opakovane.


    Miesto plnenia povinnej školskej dochádzky

    Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu.

    Určujúcim kritériom pre určenie spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky je výlučne trvalý pobyt dieťaťa, nie jeho občianstvo a ani občianstvo, či trvalý pobyt zákonných zástupcov. Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

    Spádovými základnými školami len základné školy zriadené obcou. „Spádovosť“ sa netýka cirkevných základných škôl ani súkromných základných škôl a ani základných škôl zriadených regionálnymi úradmi školskej správy. Ak obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky a nemožno určiť spoločný školský obvod, v takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu zriadenú regionálnym úradom školskej správy.


    Dôležité:

    Riaditeľ spádovej základnej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí k 31. augustu 2023 (vrátane) dovŕšia najmenej šesť rokov veku a ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a žiakov umiestnených v školskom zariadení alebo v inom zariadení na základe rozhodnutia súdu, ktorého sídlo sa nachádza v školskom obvode tejto spádovej školy, a to do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.


    Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom  trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. V takomto prípade riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.

    Ak ide o dieťa, ktoré nemá trvalé bydlisko a zákonný zástupca mu nedokáže zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky v žiadnej základnej škole, bude ju plniť v spádovej škole, ktorú určí príslušný regionálny úrad školskej správy.

    Ak nemožno umiestniť dieťa do spádovej základnej školy, riaditeľ tejto školy informuje zákonného zástupcu dieťaťa a príslušný regionálny úrad školskej správy (kontakty tu: https://www.minedu.sk/regionalne-urady-skolskej-spravy/), ktorý následne určí školu, v ktorej bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku, alebo zabezpečí inú formu jeho vzdelávania podľaškolského zákona.


    Termín zápisu

    Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je prihláška na vzdelávanie v základnej škole (ďalej len „prihláška“), vyplnená zákonným zástupcom.

    Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa bude konať v čase

    od 1. apríla do 30. apríla 2023.

    Miesto a čas zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole určí každý zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ak ide o základnú školu zriadenú obcou, určí obec miesto a čas zápisu do základnej školy všeobecne záväzným nariadením.

    Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní) a miesto zápisu zverejní riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom na budove základnej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla základnej školy, ak ho má základná škola zriadené.

    Riaditeľ základnej školy spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje