• Posúdenie školskej spôsobilosti

   •    

    Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

    Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu 2023 (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole aj v prípade, ak dieťa nedovŕši k 31. augustu 2023 (vrátane) šesť rokov veku a v školskom roku 2022/2023 neplnilo povinné predprimárne vzdelávanie.


    Posúdenie školskej spôsobilosti

    Posúdenie školskej spôsobilosti v zariadeniach poradenstva a prevencie pred zápisom u detí, ktoré k 31. augustu 2023 (vrátane) dovŕšia najmenej šesť rokov veku nie je povinné.

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosahuje školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

    • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

    • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a

    • informovaného súhlasu zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

    Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že jeho dieťa bude pokračovať v plnení povinného  predprimárneho vzdelávania je povinný o tejto skutočnosti informovať aj riaditeľa základnej školy, do ktorej dieťa zapísal. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží príslušnej základnej školy fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.


    Poznámka: Ak zákonný zástupca základnej škole oznámi, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, pretože bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ príslušnej základnej školy podľa § 5 ods. 3 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole ďalší školský rok.


    Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne plniť povinnú školskú dochádzku najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku. Z uvedeného vyplýva, že dieťa môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávanie len jedenkrát.


    Poznámka: Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré v školskom roku 2022/2023 pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania prihlási svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a zúčastní sa zápisu v základnej škole (tej istej, alebo aj inej ako v predchádzajúcom roku) nanovo. Aj v prípade, že zákonný zástupca požiada o prijatie dieťaťa tú istú základnú školu ako v predchádzajúcom roku, tak riaditeľ príslušnej školy rozhoduje o prijatí dieťaťa do základnej školy v novom správnom konaní.


    Dôležité:

    Návrat žiadneho dieťaťa prijatého na základné vzdelávanie, ktoré sa od 1. septembra 2023 stane žiakom základnej školy, späť do materskej školy (po začatí školského roka 2023/2024) už nie je možný.


    Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

    Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.


    Dôležité:

    V základnej škole sa nemôže zriaďovať nultý ročník

    Prípravný ročník môže byť zriadený len v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevý-

    hodnením podľa § 2 písm. k) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), t. j. len pre žiakov so zdravotným postihnutím, žiakov chorých a zdravotne oslabených, žiakos vývinovými poruchami a žiakov s poruchou správania, ktorí:

    • k 1. septembru dosiahnu fyzický vek šesť rokov,
    • nedosiahli školskú spôsobilosť a
    • nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy so vzdelávacím programom podľa § 95 ods. 1 písm. b) školského zákona.

    Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia povinnej školskej dochádzky.


  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje