• Prijímacie konanie

   •  

    Postup prijímacieho konania

    Zákonný zástupca podá základnej škole v listinnej podobe alebo elektronicky vyplnenú prihlášku, ku ktorej v prípade potreby priloží požadované prílohy

    Škola doručenú a podpísanú prihlášku registratúrne zaeviduje.

    V deň konania zápisu je žiadúca osobná účasť zákonného zástupcu a dieťaťa. V prípade, ak sa dieťa zápisu nezúčastní, základná škola je povinná dieťa aj tak zapísať, t. j. neúčasť dieťaťa nemožno považovať za dôvod nezapísania dieťaťa do základnej školy.

     

    Poznámka: Ak zákonný zástupca požiada školu o zapísanie dieťaťa do základnej školy po termíne konania zápisu, riaditeľ školy prihlášku zaeviduje, posúdi a rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy obdobným spôsobom ako pri ostatných deťoch.

     

    Riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole do 15. na 2023 a doručí vydané rozhodnutie zákonným zástupcom.

    Ak zákonný zástupca nesúhlasí s rozhodnutím riaditeľa školy, právo podať odvolanie adresované škole v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

     

    Rozhodnutie riaditeľa základnej školy

    Riaditeľ základnej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na vzdelávanie do základnej školy do 15. júna 2023 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku a jej prílohy.

     

    Riaditeľ základnej školy do 30. júna 2023 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 školského zákona.

     

    Dôležité:

    Pri rozhodovaní o prijatí na základné vzdelávanie postupujú riaditelia všetkých základných škôl, bez ohľadu na ich zriaďovateľa podľa Správneho poriadku.

     

    Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa (ďalej len „rozhodnutie“) na základné vzdelávanie do základnej školy, doručujobom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak ani jednému zo zákonných zástupcov nebol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, riaditeľ školy doručuje rozhodnutie obom zákonným zástupcom dieťaťa osobitnebez ohľadu na to, či zákonní zástupcovia majú rovnakú alebo rôznu doručovaciu adresu, nakoľko obaja zákonní zástupcovia dieťaťa riadnymi účastníkmi konania.

     

    Riaditeľ školy doručí rozhodnutie iba jednému zákonnému zástupcovi len v prípade, ak:

    • doručovacia adresa druhého zákonného zástupcu nie je škole známa alebo
    • sa tak zákonní zástupcovia dohodli a túto dohodu deklarovali písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktorú doručili riaditeľovi školy (príloha č. 2).
     

    Poznámka 1: Pri doručovaní rozhodnutí môžu riaditelia základných škôl postupovať podľa stále platného usmernenia „Usmernenie k doručovaniu rozhodnutí riaditeľov škôl a riaditeľov školských zariadení“, dostupného na: https://www.minedu.sk/data/att/19232.pdf.

    Poznámka 2: Vzory rozhodnutí, na ktoré sa vzťahuje predpis o správnom konaní dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/23285.pdf.

     

    Prijímanie detí cudzincov

    Zákonný zástupca dieťaťa cudzinca podá prihlášku riaditeľovi základnej školy a zúčastní sa zápisu podľa vyššie uvedených informácií.

     

    Riaditeľ školy pri prijímaní dieťaťa cudzinca postupuje nasledovne:

    Ak ide o dieťa cudzinca so statusom žiadateľa o dočasné útočisko, žiadateľa o azyl, odídenca alebo azylanta, riaditeľ školy postupuje podľa https://ukrajina.minedu.sk/data/att/24234.pdf (str. 2), vzhľadom na konkrétny prípad a situáciu dieťaťa cudzinca.

    Ak ide o dieťa cudzinca podľa § 146 ods. 1 školského zákona, a nejde o dieťa so statusom podľa bodu 1., riaditeľ školy na základe prihlášky podanej zákonným zástupcom prijme dieťa štandardným“ spôsobom v správnom konaní (t. j. riaditeľ školy vydá rozhodnutie

    o prijatí/neprijatí dieťaťa na vzdelávanie).

     

    Plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ktoré žije so svojim zákonným zástupcom dlhodobo v zahraničí.

    Pokiaľ dieťa trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, t. j. vo veku 6 16 rokov, bez ohľadu na občianstvo povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku v škole na území Slovenskej republiky.

     

    Pokiaľ dieťa trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a je vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, t. j. vo veku 6 16 rokov, bez ohľadu na občianstvo povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku v škole na území Slovenskej republiky.

     

    Ak zákonný zástupca záujem, aby sa jeho dieťa vzdelávalo v škole v zahraničí, môže požiadať riaditeľa kmeňovej školy o povolenie vzdelávania podľa § 23 písm. b), c) alebo e) školského zákona, t. j. o:

    • vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
    • vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu, ak zastupiteľský úrad iného štátu oznámil ministerstvu školstva, že vydal súhlas na zriadenie školy, ktorá sa nevedie v sieti škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu, alebo
    • individuálne vzdelávanie v zahraničí.
     

    Ak dieťa nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt nevzťahuje sa naňho zákonná povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku v Slovenskej republike.

     
     
     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje