• Prihláška dieťaťa na vzdelávanie v ZŠ

   • Základná škola vyžaduje pri zápise:

    a) osobné údaje o dieťati v rozsahu

    • meno, priezvisko a rodné priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
    • dátum a miesto narodenia,
    • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
    • rodné číslo,
    • štátna príslušnosť,
    • národnosť,

    b) osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

    • titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,
    • adresa bydliska a druh pobytu,
    • kontakt na účely komunikácie.
     

    Zákonný zástupca môže základnej škole poskytnúť tieto osobné údaje pred zápisom dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy1) alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom2).

     

    Poznámka: Zároveň poukazujeme na skutočnosť, že podľa § 11 ods. 6 písm. a) siedmeho bodu školského zákona, základná škola získava a spracúva na účely výchovy a vzdelávania aj údaj o materinskom jazyku.3) Tento údaj však podľa § 20 ods. 4 školského zákona nie je náležitosťou žiadosti o prijatie, ale takto získanú informáciu následne základná škola využije pri zbere údajov do RIS k 15. septembru 2023.

     

    Spôsoby podania prihlášky

    Zákonný zástupca môže základnej škole doručiť prihlášku osobne pred samotným zápisom alebo v deň konania zápisu, poštou, prípadne kuriérom na adresu základnej školy alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

     

    Prihlášku možno podať:

    • v listinnej podobe na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva (tlačivo 014 MŠVVaŠSR), s podpisom oboch zákonných zástupcov, alebo
    • elektronicky vygenerovaním prihlášky zo školského informačného systému (aSc Agenda) prostredníctvom webovej stránky školy alebo na portáli ministerstva školstva https://prihlaska.iedu.sk/ bez elektronického podpisu občianskym preukazom. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej prihlášky je v takom prípade tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov (príloha ).
     

    Dôležité:

    Prihláška je podaná a platná, ak je podpísaná zákonnými zástupcami a bola podaná akýmkoľvek vyššie popísaným spôsobom.

     

    Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

    • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
    • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázaniauvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákonneustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecnéholekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
    • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad  čestným vyhlásením  zákonného zástupcu).
     

    V prípade, ak:

    • jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu,
    • dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste dieťaťa uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa.
     

    Na prihláške postačuje podpis len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie .

     

    Počet podaných prihlášok

    Zákonný zástupca môže zapísať svoje dieťa, t. j. podať prihlášku, na viac ako jednu základnú školu.

    Z uvedeného vyplýva, že počet podaných prihlášok nie je obmedzený.

     

    Zároveň, ale platí, že žiak plní povinnú školskú dochádzku v jednej základnej škole. Striedavo v dvoch základných školách môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku len vo výnimočnom prípade, ak bol žiak rozhodnutím súdu zverený do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov.

     

    Ak sa zákonní zástupcovia rozhodnú zapísať svoje dieťa na viac ako jednu základnú školu, je potrebné, aby po prijatí dieťaťa do základnej školy, v ktorej dieťa od 1. septembra 2023 začne plniť povinnú školskú dochádzku, túto skutočnosť bezodkladne oznámili ostatným riaditeľom základných škôl, do ktorých svoje dieťa zapísali vzhľadom na potreby základných škôl organizačne a personálne zabezpečiť nasledujúci školský rok.

     

    1) § 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

    2) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚL257, 28. 8. 2014).

    3) primárny materinský jazyk je jazyk, ktorý si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve a najčastejšie ním komunikuje v prostredí, v ktorom žije. Primárny materinský jazyk nemusí byť nevyhnutne jazykom matky dieťaťa.

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • +421 43 552 24 75
   • Vavrečka 204 029 01 Vavrečka Slovakia
   • Mgr. Dana Serdelová zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 969 118
   • Mgr. Beáta Rentková ms@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 738 110
   • Ing. Iveta Gloneková ekonom@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 246 305
   • Bc. Janka Huráková jedalen@zsvavrecka.edu.sk + 421 911 548 149
   • 37903098
   • 2021732625
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje