Dokumenty

____________________

Škola poskytuje adaptačné a aktualizačné vzdelávanie v zmysle Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Aktuálne dokumenty


Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2019/2020

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov 2018

Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Rozbor_hospodárenia_rok_2018

 

Interné predpisy školy


Školský poriadok

Prevádzkový poriadok posilňovne a viacúčelového ihriska

Vnútorný predpis upravujúci postup prevencie a riešenia šikanovania žiakov v škole a školskom zariadení

 

 

Zákony a vyhlášky

 


Zákon NR SR č. 245 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole

Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy

Rezortné predpisy MŠ - najnovšie (2012) (2011), (2010), (2009), (2008), (2007), (2006), (2005), (2004)

 

Pre žiakov a rodičov

Oznam - používanie internetu maloletými deťmi

Viem, ako sa "nezamotám" do sociálnych sietí

pisný lístok do  ZŠ docx pdf
Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky docx pdf
Žiadosť o oslobodenie žiaka od TŠV docx pdf
Návrh na oslobodenie žiaka od TŠV docx pdf
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania docx pdf
Oznamenie_o_prestupe žiaka na inú školu docx pdf
Žiadosť o vydanie vysvedčenia docx pdf
Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD docx pdf
Zápisný lístok žiaka do ŠKD docx pdf
Žiadosť o zmenu dochádzky do ŠKD docx pdf
Žiadosť o odhlásenie žiaka zo ŠKD docx pdf
Zápisný lístok žiaka do ŠJ docx

pdf

 

Archív správ a dokumentov


Správa o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Správa o hospodárení  za rok 2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Vavrečka 204

 • 043/5522475
  0911969118 riaditeľka
  043/5522613 zrš pre MŠ
  0911246305 ekonómka
  0911548149 vedúca ŠJ
  zsmsvavrecka@zsvavrecka.edu.sk
  ekonomzsvavrecka@gmail.com
  zsvavrecka@gmail.com

Fotogaléria